header photo

جشن ماه مه و شعارهای کارگران و زحمتکشان ایران

جشن ماه مه و شعارهای کارگران و زحمتکشان ایران

سید جعفر پیشه وری/ روزنامه ی آژیر – یازده اردیبهشت ۱۳۲۴

امروز اول ماه مه است.در تمام نقاط کره زمین، هر جا که کارگر و زحمتکش متشکل وجود دارد، هر جا که کارگر خود را شناخته شخصیت طبقاتی پیدا کرده است امروز دست از کار کشیده جشن می گیرد. اتحاد و همبستگی خود را بمعرض نمایش میگذارد.

عید اول ماه مه برای تفریح و خوشگذرانی نیست. آنرا برای تشریفات برقرار نکرده اند. این عید مبارزه است. این عیدی است که طبقه کارگر بواسطه آن زور و توانایی خود را امتحان می کند. شعارهای روزانه خود را بگوش تمام افراد زحمتکش میرساند. آن ها را به مبارزه و نبرد عادت میدهد. از این نقطه نظر عید اول ماه مه روز مانور عمومی است .

این عید بیشتر از سه ربع قرن است از طرف کارگران دنیا معمول و متداول شده است. کارگران ممالک مترقی در شرایط گوناگون مراسم آنرا اجرا کرده حتی در اغلب ممالک در اثر زدوخوردها و تصادمات گوناگون حبس و تبعید و قربانیهای فراوان هم داده است

کارگران ایران بیست و پنج سال است که در این جشن بزرگ جهانی شرکت می کنند. . در تهران ۱۲۹۹ باین مناسبت نمایش عظیمی داده شد. در مسجد سپه سالار نمایندگان کارگران سخنرانی بسیار جدی تشکیل داده آرزوهای خود را که هشت ساعت کار و حفظ قانون اساسی و مشروطیت از مواد برجسته آن ها بود اعلان کردند .

بعد از آن همه ساله حتی در روزهای تاریک و مخوف سلطنت پهلوی همه ساله مراسم اول ماه مه اجرا می شد .

پلیس مختاری این روز را یادداشت کرده بود. می دانست که روز شکار سیاسی است و در اثر تجربه فهمیده که بهر ترتیبی هست روز اول ماه مه از طرف کارگران تظاهری خواهد بود. این تظاهر به پلیس امکان خواهد داد عده ای را بدام اندازد. اگر بدفتر اداره سیاسی مراجعه شود معلوم خواهد شد اغلب توقیف ها در همین روز یا چند روز بعد از آن اتفاق افتاده است .

جشن اول ماه مه در زندان قصر هم معمول بود. در آنجا هم آزادیخواهان زحمتکش با وجود فشار و تضییق طاقت فرسا جشن میگرفتند. طلبات خود را بزندان اعلام میکردند .

امروز برای کارگران دنیا برای جشن و خوشحالی موجبات زیادی پیش آمده است. زحمت کشان دنیا از جنگ بر علیه فاشیسم که دشمن آزادی شده بود، پیروزمندانه بیرون آمده اند

اولین مقدمه برعلیه آزادی رنجبران موسولینی را آزادیخواهان ایتالیا بدار زده، انتقام هزاران کارگر مبارز و سوسیالیست فداکار را که با دست این عنصر شیاد و جانور خونخوار در زندان ها قربانی شده بودند کشیده اند.

در راس آن بیرق دولت عظیم سوسیالیستی شوروی به اهتزاز در آمده است روی این بیرق سرخ علامت داس و چکش که نشان دهنده اتحاد کارگر و زارع چشم دشمنان آزادی و پایمال کنندگان حقوق کارگر و زحمتکش را خیره می کند.

سال گذشته تمام اروپا به استثنای انگلستان و شوروی در زیر بیرق فاشیسم بود. کارگران آنجا در تاریکی، در زیر زمین ها، در کارخانه هایی که برای محو کردن آزادی کار می کرد، جشن می گرفتند. امروز تمام این ممالک آزاد شده است. در سرتاسر آن نیروی کارگر بالا آمده اتحاد و یگانگی آن مستحکم شده تمام طبقات زحمتکش را زیر بیرق خود گرفته است

در واقع جشن اول ماه مه امسال با جشن پیروزی های پی در پی آمیخته، احساسات تمام زحمتکشان جهان را به جنبش و هیجان در آورده است. شعار کارگران دنیا استقرار صلح و محو ونابودکردن تمام آثار فاشیستی و دیکتاتوری و ظلم جور و بیدادگری است.

ما زحمتکشان ایران نیز خوشوقتیم که با طبقه آزادیبخش کارکر دنیا همکاری کرده در جشن بزرگ جهانی مانند همیشه شرکت نموده در مبارزه شدید آنها سهیم باشیم. ...

در این جشن شعار ما روشن و صریح است 

-- ما می خواهیم آثار دیکتاتوری و جور و ظلم تعدی از بین برود .1

2- قانون اساسی و اصول آزادی تامین گردیده شعارهای رژیم دموکراسی، آزادی قلم- آزادی زبان- آزادی اجتماع- آزادی جمعیت ها- آزادی وجدان- آزادی عقیده و مسلک و غیره با تمام معنی مراعات بشود.

3- قوانین منحوس دوره دیکتاتوری مخصوصا قوانینی که بر علیه قانون اساسی از مجلس های ننگین گذشته است هر چه زودتر ملغی گردد .

4- قانون سیاه داور- مختاری که برای خفه کردن آزادی زیر عنوان فریبنده و ظاهر الصلاح « قانون مقدمین بر علیه امنیت» نوشته شده است هر چه زودتر ملغی گردد . واقعا ننگ آور است در کشوری که ادعای دموکراسی و آزادی دارد قانون سیاهی مثلا قانون ۱٣۱۰ هنوز باقی باشد .

امروز در تمام دنیا افراطی ترین احزاب دست چپ در دولتها شرکت می کنند ولی در کشور ما قانون مختاری احزاب و جمعیت ها را جرم و جنایت شمرده بنام اقدام بر علیه امنیت شرکت کنندگان در امور سیاسی را با مجازات اعدام و حبس ابدی تهدید میکنند .

ما بدنیا اعلام میکنیم که در کشور ما از دموکراسی و آزادی اثری نیست. زمامداران ما اگر کوچکترین فرصتی بدست بیاورند تمام آزادی خواهان را از پای در خواهند آورد . یگانه طبقه ای که نقدا برای آزادی مبارزه می کند همان طبقه کارگر و زحمتکش است. ولی طبقه حاکمه مخصوصا کارفرمایان برای پایمال کردن آزادی و از بین بردن سازمانهای کارگری بجنایات خونینی دست زده اند .

شعار کارگر مبارزه با بیکاری و تعمیم و اجرای بیمه کارگران است .

شعار ما مبارزه شدید بر ضد تقلیل مزد و تمدید ساعت کار خواهد بود.

تمام اینها- یکبار دیگر تکرار می کنیم- فقط و فقط بواسطه اتحاد و یگانگی بدست خواهد آمد. پس هدف اساسی جشن ماه مه امسال مبارزه برای اتحاد و یگانگی است .

دست چاقوکشها باید از سازمان های کارگری دور باشد منافقین و فتنه انگیزان و ماجراجویان هرچه زودتر باید از سازمان های کارگری اخراج شوند.

پیروزی با جبهه آزادی است. تکیه تمام آزادی خواهان دنیا به طبقه زحمتکش است.

زنده باد یگانگی کارگران دنیا

روزنامه ی آژیر – یازده اردیبهشت ۱۳۲۴ س. ج. پیشه وری

Go Back

Comment