header photo

مجمع عمومی جمعیت مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت مهاجرین ایرانی

مقیم جمهوری آذربایجان برگزار شد

 

روز شنبه 11 اسفند 1397 (دوم ماه مارس سال 2019) ، نمایندگان مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان در مقر جمعیت در باکو گرد هم آمدند. این مجمع هر دو سال یکبار برای بررسی فعالیت دورۀ 2 سالۀ قبلی و انتخاب مسئولان اجرائی دورۀ 2 سالۀ آینده برگزار می گردد.

آقای رحیم حسین زاده، صدر جمعیت در دورۀ قبلی، جلسه را با خوش آمد گوئی به نمایندگان حاظر افتتاح نمود و سپس رشتۀ کلام را به مسن ترین عضو جمعیت خانم عادله چرنیک بلند سپرد.

خانم عادله چرنیک بلند نیز به نوبه خود خوش آمد گفت و سپس برای گرامی داشت جانباختگان خلقهای ایران یک دقیقه سکوت اعلام نمود. پس از آن، نمایندگان مهاجرین رییس و معاون و منشی جلسه را انتخاب نمودند.

ابتدا گزارش عملکرد 2 ساله جمعیت و سپس گزارش کمیسیون بازرسی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و مذاکرات به تائید نمایندگان رسید.

سپس انتخابات برای تعیین صدر، معاونین، هیات اجرایی، شورای مرکزی و همچنین کمیسیون بازرسی انجام شد.

بدین ترتیب آقای فریدون ابراهیمی فرزند انوشیروان با اکثریت آرا به عنوان صدر جدید جمعیت ایرانیان مقیم جمهوری آذربایجان برای دوره 2 سالۀ آینده انتخاب گردید.

فرقۀ دمکرات آذربایجان انتخاب فریدون ابراهیمی فرزند انوشیروان ابراهیمی را به عنوان صدر جمعیت مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان تبریک می گوید و برای او آرزوی موفقیت می کند.

 

 

Go Back

Comment