header photo

26 آذر فاجعه کتاب سوزان

ویژه نامه نشریه فرهنگ و تمدن آذربایجان (دانشگاه پیام نور)

به مناسبت  26 آذر فاجعه کتاب سوزان سال 1325

26 آذر

فاجعه کتاب سوزان

26 آذر رنج، شکوفایی و مرگ یک ملت

مصادف هستیم با 26 آذر،سالروز فاجعه کتابسوزان در شهرهای آذربایجان 1325که همراه با رنج، شکوفایی و مرگ یک ملت اتفاق افتاد. مبارزان آزادی هنگامی که بدست رژیم منحوس پهلوی طناب دار پایان راه خود می دیدند، باز فریاد می زدند "یاشاسین آذربایجان" و اینگونه آذربایجان «یاشادی»  و سرانجام با میارزه همین ملت رنجور سلطتن دست نشانده پهلوی با تفکرات شوونیستی و فاشیستی خود به زباله دان پیوست. سرزمین آذربایجان که در پایان جنگ جهانی و تحمل زیانباری های فراوان توانسته بود کبوتر آزادی را لمس کند با یورش نیروهای مرکز رئبرو شد و از یکم آذر 1325 این منطقه شاهد خشونتی شد که تاریخ کمتر به خود دیده است. حدودا بیست و شش هزار نفر به طور فجیعی قتل عام شده و جوخه های اعدام شدند. مهاجرت های اجباری به جنوب و زندان های طویل المدت نیز نتوانست خشم بر ملت آذربایجان را در دل سلطنت پهلوی که در اینجا از حمایت آمریکا و انگلیس برخوردار بود آرام سازد. ... ادامه

 

 

Go Back

Comment