header photo

مطلب رسیده: بازیچه دیگران نباشیم

مطلب رسیده: بازیچه دیگران نباشیم

خسرو.ا

درست از زمانیکه سیستم کنونی همه آرزوهای افراد ناآگاه و حماقت پیشه را زیر و رو کرد و توسن رستگاری و سعادت دنیا و آخرت به گل نشست، فضای تاختن برای ناسیونالیسم و عظمت طلبی غیر واقعی گذشته فراهم شد تا با الفاظ دهن پرکن زرتشت و لوح حقوق بشر کورش، فرصت طلبان سلطنت را بر آن دارد که  پادشاهی پوسیده و زنگزده را از خاک بیرون بکشند.به همان اندازه ای که ژان پل سارتر برای شاملو متاسف بود و جلو زاری خود را گرفت ،که این انقلاب نیست این برگشت به قبل از انقلاب اجتماعی رنسانس است و جای تبریک ندارد.همه ما هم باید غمگنانه و با دلی اندوهبار و عمیقا متاسف باشیم که بعضیها برصوت ناساز شاهی می دمند .پادشاهان خصوصا قاجار و پهلوی حکام و دیکتاتورهای غصبی بودند که جامعه را به نابودی کشاندند و من خود، ناظر جنایات زیادی بوده ام .

ما چقدر از خوشبختی و آینده نگری بدوریم که باید چشمهای براق خود را بر روی گفته های مثلا یک مادربزرگ به بینایی و ایجاد دگرگونی اجتماعی متمرکز سازیم.اگر مادر بزرگهای  مدافع پادشاهی از گذشته به آینده سفری چند روزه می داشتند بی شک شاهنشاهی و جمهوری ، هر دو را دون شان بشر می دانستند و هر دو را با یک چوب به رانش وا می داشتند و آنها را جزء نخاله ها و زباله هایی می دانستند که جوابگوی حقوق و نیازهای بشر قرن بیست و یک نیستند.

مردم از حقوق اسلامی و حقوق شاهی و کورش و حقوق بشر کنونی که دست نابکار تعداد محدودی از انسانها را باز گذاشته است ،که ثروتها و منابع عمومی را چپاول کنند،عبور کرده اند و خواهان یک سیستم انسانی هستند که جلیقه زردها بیش از سی هفته است که آن را فریاد می زنند.

چقدر خنده دار و مضحک است وقتی می گویند که فلان فرد مذهبی یا پادشاه عادل بوده است ،اصلا عدالت بر چه مبنایی تعریف می شود ؟

وقتی در جامعه ای مذهبی با قوانین به اصطلاح آسمانی ،کفار و غلام و برده و کنیز، برای فروش و بخشش دست به دست می شدند ،عدالت به همان اندازه بیجا و دور از منطق و واقعیت است که عادل بودن یک پادشاه ،که اساس کشور گشایی و ماندگاریش ،مالیاتهای سنگین و سربازگیری و بهره های مالکانه کشنده که رعیت از خوف و هراس گردن زدن ،داراییش را دو دستی تقدیم جیره خواران پادشاه می کرد .بیاییم واقع بین باشیم و ریشخند زهرآلود اروپاییان را برای بار دوم با حالتی مبهوت و درمانده نظاره گر نباشیم .

ظواهر رم باستان، مصر و پادشاهی ایران و نتردام و ورسای فرانسه که مراکز ظلم و جنایت علیه بشریت بوده اند نباید ما را اغفال و اغواء نمایند.

Go Back

Comment