header photo

مقابله با غارت سازمان تامین اجتماعی

مقابله با غارت سازمان تامین اجتماعی

نگراني‌ها در مورد خطر ورشكستگي سازمان تامين اجتماعي و نابودي زندگي ميليون‌ها خانوار كارگري بالا گرفته است. در آخرين نمونه، امروز، اكبر شوکت رییس خانه کارگر قم و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاري ايلنا گفت سازمان تامین اجتماعی مجبور به واگذاری اموالش است، سازمان بدهی بانکی دارد، این بدهی بانکی به هرحال باید بازگردانده شود؛ در نتیجه سازمان تامین اجتماعی ناچار است که پتروشیمی امیرکبیر را به بانک واگذار کند. از یکسو بانک‌ هم ناچار است که پتروشیمی بفروشد چراکه اجازه بنگاه‌داری ندارد. به همین سادگی اموال بیمه‌شدگان در شستا چوب حراج می‌خورد.  

سازمان تامين اجتماعي ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. همزمان دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و از پرداخت این مبلغ فرار می‌کند. بدهی دولت به تامین اجتماعی و دریافت وام بانکی سازمان برای پرداخت تعهداتش، بانک رفاه کارگران را هم در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

مالکیت سازمان تامین اجتماعی متعلق به نسل‌های مختلف کارگران از شصت سال پیش تا کنون است، کارگران سراسر ایران فقط با برپایی سازمان‌های صنفی خود و تشکیل اتحادیه‌های سراسری می‌توانند بر این سازمان نظارت و کنترل واقعی داشته باشند.

تامین اجتماعی در اسناد سازمان ملل متحد

اصل ۵۵ منشور به سازمان ملل متحد ماموریت داده است تا برای ارتقای سطح زندگی و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی فعالیت کند . بر همین اساس سازمان در سال ۱۹۴۲ در سانتیاگو پایتخت شیلی کنفرانس بین المللی تامین اجتماعی را برگزار کرد و توصیه هایی به منظور تعمیم و توسعه تامین اجتماعی ارائه داد . در همین راستا- اعلامیه جهانی حقوق بشر که از ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ - از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شد در ماده ۲۲ خود اصلی را مقرر می دارد که بر طبق آن هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارد. ماده ۲۳- این اعلامیه بر حق کار حق به دست آوردن درآمد منصفانه حق عضویت آزاد در سندیکاها و اتحادیه ماده ۲۵- اعلامیه نیز مقرر می دارد هر کس حق دارد از سطح زندگی مناسبی برای تامین بهداشت و رفاه خود و خانواده اش به ویژه از خوراک ، پوشاک، مسکن ، مراقبت های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی مناسب برخوردار باشد .همچنین به هنگام بیماری ،بیکاری،طلاق و پیری یا دیگر شرایطی که فرد به عللی خارج از اراده انسان از وسایل امرار معاش محروم می شود باید از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود -و اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،پیری،بیکاری و از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی و حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت ها از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

پیش به سوی احیای سندیکاها و اتحادیه کارگری

با هدف ارتقا بخشیدن به سطح زندگی عموم مردم و ریشه کن کردن فقر

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران

Go Back

Comment