header photo

ندانستن زبان فارسی معلولیت نیست!

ندانستن زبان فارسی معلولیت نیست!

عقیل دغاقله - جامعه پژوه

عدم آشنایی به زبان فارسی در کنار معلولیت هایی مانند کم بینایی و کم شنوایی قرار گرفت و در راستای «عدالت آموزشی» قرار شد که «بسندگی زبان فارسی» را به مجموعه سنجش اضافه کنند.

آنگونه که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده قرار است که «بررسی میزان آمادگی زبان فارسی در طرح سنجش سلامت در دستور کار قرار گیرد».

برای  توجیه این اقدام معاون آموزش ابتدایی وزارتخانه گفته که «این غربالگری در راستای عدالت آموزشی انجام می‌شود. مواردی چون کم بینایی و کم شنوایی عمدتا در مناطق محروم کمتر مورد توجه و شناسایی خانواده‌ها قرار می‌گیرد و طرح سنجش در راستای توسعه عدالت آموزشی انجام می شود

نکته جالب تر این است  که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است این کار با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی انجام خواهد شد.

وظایف این سازمان رسیدگی به گروه های زیر است:

دانش آموزان با نیازهاي ویژه ذهنی (کم توان ذهنی)

کودکان و دانش آموزان آسیب دیده شنوایی

کودکان و دانش آموزان آسیب دیده بینایی 

‌کودکان و دانش آموزان داراي مشکلات ویژه یادگیري

کودکان و دانش آموزان داراي مشکلات رفتاري و هیجان

کودکان و دانش آموزان داراي مشکلات جسمی – حرکتی 

کودکان و دانش آموزان داراي مشکلات با معلولیت هاي چندگانه (چند معلولیتی) و حالا با این تصمیم وزارت آموزش و پرورش به یکباره کل دانش آموزانی که فارسی زبان مادری آنها نیست، به معلولانی مبدل می شوند که سازمان آموزش و پرورش استثنایی باید به آنها کمک کند تا عدالت آموزشی محقق شود. و  «عدم آشنایی با زبان فارسی» معادل معلولیت های  جسمی و یا روانی است که باید معالجه شود  طبقه بندی شد.

 با همین فرمان پیش برویم به زودی اندیشه های خطرناک و فاشیستی نیز مصوب خواهد شد.   ندانستن زبان فارسی معلولیت نیست.

Go Back

Comment