header photo

هفت رازی که درباره «بزرگ ارتشتاران اعلیحضرت آریامهر» نمی‌دانید

هفت رازی که درباره «بزرگ ارتشتاران اعلیحضرت آریامهر» نمی‌دانید

سارا حامدی

چهل سال پس از سقوط حکومت شاه، تصویر او در میان هیاهوی تبلیغاتی مخالفان و موافقان مخدوش شده و جنبه‌های مهمی از شخصیت سیاسی او چون رازهایی رو به فراموشی‌اند. هفت رازی را بخوانید که درباره محمدرضا پهلوی نمی‌دانید.

ادامه مطلب را در لینگ زیر پیگیری کنید:

https://meidaan.com/archive/61988

Go Back

Comment