header photo

*باید در عمل یکی گردیم**باید در عمل یکی گردیم*

باید همصدا گردد
صداهامان،
دستها؛
باید زنجیره ای گردد
در صفی واحد
و گامها استوار و راسخ تر
 در این راه سترگ،
همگام گردند،
اندیشه ها را پرواز باید داد 
در میان امواج خروشان
این خیل عصیانگر ،
که دگر نظم بردگی و بندگی
قرون و اعصار را
بر نمی تابند ،
طغیان؛
از برای نان
خروش؛ 
از برای کار  
و عصیان؛
از برای آزادی،
برای رهایی اندیشه
از بند استبداد و خودخواهی،
و از زنجیر خود کامان،
و اینک باید
اندیشه ها را با عمل در آمیزیم،
باید 
در عمل یکی گردیم
وین امواج خروشان را
به سوی روشناییها
ره گشا باشیم

 #غلام کرمیان ۹ / ۹ / ۹۷

 

Go Back

Comment