header photo

روسو«دانشمندان روسیه با گرایشات سوسیالیستی» به مناسبت اول ماه مه

روسو«دانشمندان روسیه با گرایشات سوسیالیستی»

به مناسبت اول ماه مه

با فرا رسیدن بهار، یکی دیگراز زیباترین جشن ها ـ جشن بهار، کار، روز همبستگی بین المللی زحمتکشان، اول ماه مه نیز فرا می رسد.

این جشن در جریان مبارزات طبقاتی کارگران، با بورژوازی، به خاطر 8 ساعت کار در روز، در اواسط قرن نوزدهم، تولد یافت. اول ماه مه 1886، کارگران آمریکا و کانادا  اقدام به سازماندهی یک سری تظاهرات و متینگ اعتراضی نمودند. در جریان سرکوب تظاهرات شیکاگو 4 مه 1886، از تظاهرکنندگان 6 نفر کشته شدند و 8 نفر از سازماندهان آن به چوبه دار محکوم شدند، که بعدا حکم اعدام سه نفر از آنها به 15 سال زندان تقلیل یافت.

کنگره انترناسیونال دوم در پاریس (ژوییه 1889) بر اساس پیشنهاد کارگران آمریکا، برای زنده نگه داشتن خاطره اعدام شدگان، روز اول ماه مه را روز همبستگی کارگران سراسر جهان اعلام کرد و پیشنهاد تظاهرات در این روز را با خواست 8 ساعت کار روزانه و دیگر خواست های اجتماعی تصویب کرد.

و . ا. لنین می گفت که کارگران در این روز بیداری و همبستگی خود را در یک اتحاد برادرانه، برای مبارزه علیه هرگونه استثمار و برقراری جامعه سوسیالیستی، جشن می گیرند. کارگران روسیه در سال 1917 در نتیجه انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر تحت رهبری حزب لنین ـ استالین، با سرنگونی حاکمیت بورژوازی و آغاز ساختمان سوسیالیسم، به این هدف رسیدند و به تمامی جهان ثابت کردند که جامعه برادری، دوستی، برابری اجتماعی و پیشرفت، تخیل نیست، واقعیت است. دولت پرولتری، دولت کارگران و دهقانان در مدت بسیار کوتاه تاریخی به پیشرفت های عظیم در تمام عرصه ها نائل شدند و دشمن وحشتناکی همچون فاشیزم را به زانو درآوردند.

در سال 1918 در جمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی این جشن دولتی عنوان روز انترناسیونال به خود گرفت. در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی این روز به عنوان روز همبستگی بین المللی زحمتکشان ـ اول ماه مه ـ نامیده شد.

متاسفانه کودتای ضدانقلابی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، خلقهای اتحاد شوروی را از بسیاری حقوق اجتماعی و سیاسی که در مبارزه با سرمایه داری کسب کرده بودند، محروم کرد و آنها را در فقر و فلاکت رها کرد. و اکنون، بار دیگر شعار همبستگی در مبارزه علیه استثمار، ستم و مبارزه در راه آینده سوسیالیستی، بحث روز گردیده است. در اذهان مردم ضرورت وحدت حول حزب کمونیست روسیه فدراتیو، همچون رهبر ستمدیدگان، یکی از شرایط اصلی پیروزی قریب الوقوع، جان گرفته است.

هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان های اجتماعی «دانشمندان روسیه با گرایشات سوسیالیستی» اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی را به همه زحمتکشان روسیه و جهان تبریک می گوید. ما تمامی نیروهای وطن پرست را به اتحاد در مبارزه علیه الیگارشی، فقر و بی عدالتی دعوت می کنیم!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد روسیه سوسیالیستی!

هیئت رئیسه «روسو»

برگردان: ر . ح . بازیار

Go Back

Comment