header photo

25 راهکار معترضین فرانسه برای خروج از بحران

25 راهکار معترضین فرانسه برای خروج از بحران

منشور جلیقه زردها که خیابانهای فرانسه را امروز تسخیر کرده اند:

 25 راهکار برای خروج از بحران

الف. اقتصاد  اشتغال

1-در قانون اساسی درج شود که دولت نمی تواند بیش از 25درصد از شهروندان مالیات بگیرد

2.افزایش 40درصدی دستمزدها

3.افزایش  استخدام در بخش دولتی

4.برنامه ریزی برای ساخت 5 میلیون مسکن اجتماعی

5. مقابله با انحصار گرایی بانکها

6. لغو بدهی ها

ب. سیاست

7.نوشتن یک قانون اساسی جدید

8.ممنوع کردن لابی ها وشبکه های نفوذ

9.خروج از اتحادیه اروپا

10.استرداد 80 میلیارد یورو فرار مالیاتی که هر سال در بورس اتفاق می افتد

11.توقف فوری خصوصی سازی ها و پس  گرفتن اموال عمومی

12.حمع آوری دستگاه های خودکار جریمه بیهوده از جاده ها

13.حذف ایدئولوژی از نظام آموزش و پرورش

14.چهار برابر کردن بودجه اختصاصی برای تامین عدالت اجتماعی

15.شکستن انحصار رسانه ای

16. تضمین آزادی شهروندان

ج. بهداشت و محیط زیست

17.وادار ساختن تولید کنندگان به تامین قطعات به مدت ده سال جهت مقابله با کهنگی تعمدی

18.ممنوع کردن تجاری سازی بطری های پلاستکی و سایر مواد بسته بندی آلاینده

19.مقابله با نفوذ فزاینده لابراتورهای دارویی

20.ممنوع کردن محصولات  دستکاری شده ژنتیکی ، کودهای سرطان آوز و...

21 باز صنعتی سازی کشور به منظور کاهش واردات و آلودگی

د. ژئوپلتیک

22.خروج فوری از ناتو

23.توقف غارت و مداخله سیاسی و نظامی در افریقا

24.جلوگیری از مهاجرت هایی که امکان پذیریش و ادغام آنها برای ما وجود ندارد

25. احترام به معاهده ها و حقوق بین الملل

Go Back

Comment