header photo

"روسو" از رئیس جمهور بلاروس حمایت می کند!

اعلامیه دانشمندان روسیه با گرایش سوسیالیستی

"روسو" از رئیس جمهور بلاروس حمایت می کند!

دانشمندان روسیه، که در یک تشکیلات اجتماعی به نام "روسو" (دانشمندان روسیه با گرایش سوسیالیستی) گرد آمده اند، با دقت و نگرانی حوادث جاری در کشور برادر را تعقیب می کند، که پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی آ. گ. لوکاشینکو در جریان است.

صدر شورای مرکزی روسو ای. نیکیتیچوک

16/ 08/ 2020

آنچه که امروز در بلاروس می گذرد، ابدا چیز تازه ای نیست: این این وضعیت را خلق های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اواخر ده 90 و مردم اوکرائین مدتی قبل گذرانده اند. نتایج آن چه بود؟ تلاشی اتحاد شوروی، جنگ داخلی در اوکرائین، درگیری های خونین بر زمینه های نژادی و ناسیونالیستی در دیگر جمهوری های سابق شوروی، فروپاشی اقتصادی، خلق غارت گردید و درفقر، بی حقوقی، بیکاری و دستمزد ناچیز و فقیرانه دست و پا می زند و از بسیاری تامینات اجتماعی که در شدیدترین نبردهای طبقاتی بدست آورده بودند، محروم گردیدند. زیرا به آنها وعده بهشت در زمین را داده بودند! اما آنکه وعده داده بود، واقعا هم در بهشت جای گرفت؛ با ثروتی کلان، کشتی و هواپیمای شخصی، قصرهای مختلف در کشورهای گوناگون. آنها با تبدیل بسیاری از جمهوری های سابق شوروی از جمله روسیه، اوکرائین به صادر کننده مواد خام، منبع درآمد خودرا تامین کردند. این منابع طبیعی نه فقط جیب سرمایه داران خودی را پر می کند، بلکه جیب سرمایه داران خارجی «مشاورین» را هم پر می کند. میلیاردها دلار از آن کشورهایی که مردم آن به «مصلحت های خیرخواهانه گوش کردن و رهبری «نامطلوب» را عوض کردند، به غرب پمپاژ می شود. امروز بسیاری که دوران سوسیالیسم را به یاد می آورند، موهای خود را می کنند، اما دیگر دیر است!  معلوم گردید، که غرب فقط برای تخریب و تلاشی کمک می کند. او با دست های بیگانه مخالفین و رقبای خود را نابود می کند.

در این جهان هیچ چیزی بدون علت روی نمی دهد، واساسا بدون منافع. یک وقتی، و. ا. لنین فکر داهیانه ای را بیان کرد: «مردم تا زمانیکه نیاموزند که در ورای هر وعده، بیانیه، جمله اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی، منافع  این یا آن طبقات را جست و جو کنند، درسیاست همیشه قربانی ساده لوح فریب و خود فریبی خواهند شد».

دانشمندان روسو، زحمتکشان بلاروس، قبل از همه کارگران و دهقانان را فرا می خواند که با آرامش بررسی و تحلیل کنند، آنهایی که مردم را به میدان دعوت می کنند تا لوکاشینکو را بر کنار کنند، منعکس کننده منافع چه کسانی هستند. بررسی کنند که چرا غرب تا این حد از رئیس جمهور بلاروس متنفر است. دنباله روی از محرکین در خدمت منافغ مردم بلاروس نیست! برای آنها مهم آن است که هرچه در دست دولت است بگیرند تا آن را نابود کنند. برای نمونه از روسیه می توان نام برد، که عملا تمامی کارخانجات ساخت ماشین آلات، الکترونیک و دیگر رشته های تکنولوژی مدرن، همه از بین برده شد. این شامل کشاورزی هم می گردد، که هم اکنون دیگر سلطان های زمین دار صاحبان زمین های کالخوزها و ساوخوزهای سابق هستند. بیش از 40 میلیون هکتار اراضی بدون استفاده مانده است. لوکاشینکو مورد تنفر است برای اینکه او امکان نمی دهد که با اقتصاد کشورش کاری بکنند که با اکثر کشورهای اتحاد شوروی سابق کردند. لوکاشینکو مورد تنفر است برای اینکه او قلبا و عمیقا انسان شوروی است. او به گذشته شوروی لجن نمی پراکند و در پایتخت بلاروس با غرور پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اهتزاز است.

ما دانشمندان روسو، به عقل سلیم و خردمندی خلق بلاروس مراجعه می کنیم، به  خاطر داشته باشید ـ ویران کردن راحت است اما ساختن دشوار. بر خرابه های کهنه همیشه ممکن نیست چیز با ارزشی ساخت. تجربه روسیه و اوکرائین شاهد آن است.

ما در کنار خلق برادر بلاروس هستیم! ما از رئیس جمهور آ. ک. لوکاشینکو پشتیبانی می کنیم و برای او و خلق بلاروس آرزومند صلح و پیشرفت هستیم.

برگردان: ر. ح. بازیار

Go Back

Comment