header photo

اعلامیه کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان دربارۀ نمایشی به نام «کنگره»

اعلامیه کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان

دربارۀ نمایشی به نام «کنگره»

هم میهنان گرامی

خواهران و برادران آذربایجانی

اعضاء و هواداران فرقۀ دمکرات آذربایجان

روز 18 آبانماه 1398 (9 نوامبر 2019) رحیم حسین زاده عضو اخراجی کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان، در ادامۀ حرکات تفرقه افکنانۀ خود، مجددا عده ای از دوستان و آشنایان  خود را در محلی گرد هم آورده و این بار نام  این  نمایش را «کنگره» نهاده است. او مذبوهانه تلاش می کند که این نمایش بی شرمانه را در سطح کنگرۀ آغازین فرقۀ دمکرات آذربایجان در سال 1324 به رهبری سید جعفر پیشه وری جلوه دهد.

اقدامات مضحک رحیم حسین زاده و یارانش این جملات پر معنای برخی فیلسوفان  را به یاد می آورد که :  « تاریخ دو بار تکرار میشود. بار اول به صورت تراژدی  و  بار دوم به صورت کمدی.  قهرمانان این تاریخ نیز دو نوع هستند، یکبار در قامت اسطوره  و  بار دیگر به شکل دلقک».

رحیم حسین زاده در بیانیه مربوط به این جلسۀ نمایشی ادعا کرده که «کنگرۀ» او  طبق اساسنامه و برنامه مصوب فرقه به رهبری سید جعفر پیشه وری در سال 1324 تشکیل شده است. در حالی که به دلایل زیر این ادعا کذب محض است :

1 – رحیم حسین زاده یکماه قبل  به دلیل نقض خشن اساسنامه و تلاش برای کودتای درون سازمانی و تصاحب رهبری فرقه  از کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان اخراج شده و به هیچ وجه نمایندۀ رهبری فرقه نیست و صلاحیت چنین عملی را ندارد.

2 – افرادی که در این گردهمائی شرکت داشته اند منتخب هیچ یک از سازمان های تشکیلاتی فرقه در ایران و خارج از ایران نبوده اند. بلکه فقط توسط رحیم حسین زاده و همکارانش با خواهش زیاد و بعضا به همراه خانواده  برای تماشای نمایش «کنگره» دعوت شدند. مضحک آن که علیرغم  همۀ التماس  و تمناها، رحیم و شرکاء حتی  نتوانستند نیمی از افراد مورد نظرشان را برای تماشای این نمایش جلب کنند. عده ای از این افراد هم طی دو دهه اخیر با عقاید افراطی خود در گروه های دیگر در حال رقابت و لجن پراکنی علیه فرقه دمکرات آذربایجان بوده ند.   

 3 – در ارتباط  با پیروی از برنامه و خط مشی  فرقه نیز ادعای رحیم حسین زاده فقط فریبکاری است. اغلب شرکت کنندگان شاخص و موثر این نمایش از نظر عقاید سیاسی و اجتماعی، از قماش همان هائی بودند که چند هفته قبل در استادیوم فوتبال تبریز با در دست داشتن پرچم یک کشور بیگانه، علیه دیگر خلق های میهنمان شعار می دادند و آرزوی جنگ ترک - فارس  و  ترک - کرد  را داشتند.

اعضا و هواداران مبارز فرقۀ دمکرات آذربایجان

کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان به رهبری رفیق عادله خانم چرنیک بلند  اعمال نفاق انگیز رحیم حسین زاده و عدۀ معدودی که با او همراه شده اند و نمایش این «کنگرۀ» ساختگی  را به شدت محکوم می کند.

همچنین اعلام می گردد که تمامی به اصطلاح «مصوبات» این «کنگرۀ» نمایشی و ساختگی و نیز تمامی اسناد و کارت عضویت هائی که توسط رحیم حسین زاده امضاء و مُهر زده می شود بی اعتبار است. چنین اسنادی به هیچ وجه  به فرقۀ دمکرات آذربایجان که توسط سید جعفر پیشه وری بنیان گذاری شده ارتباط ندارد.

این اعمال تفرقه افکنانه و خائنانه فقط به سود دشمنان داخلی و خارجی خلق آذربایجان و دیگر خلقهای ساکن میهنمان و زحمتکشان ایران است.

اکنون ده ها سال است که دولت های امپریالیستی آمریکا و متحدان ارتجاعی آن در منطقه خاورمیانه خلقهای کشورهای همسایه ما را به جان هم انداخته اند. صدها هزار انسان هلاک شده و ملیون ها نفر آواره شده اند. سیاستهای ضد خلقی رژیم جمهوری اسلامی نیز شرایط مساعدی برای ایجاد و گسترش چنین درگیری های خونین قومی و مذهبی در ایران فراهم کرده است. دیگر به سادگی می توان علائم شروع چنین حوادث نفرت انگیزی را در ایران هم دید.

در چنین شرایطی عملیات تفرقه افکنانه رحیم حسین زاده و یارانش به ویژه با نزدیکی به افرادی که تمایلات افراطی و شوینیستی دارند به سود کدام نیروی ارتجائی و ضد خلقی خواهد بود؟!

رفیق فریدون ابراهیمی  صدر جمعیت مهاجرین ایرانی  نیز ضمن این که چنین «کنگرۀ» جعلی  را  رد می کند، افزوده است که:

«تشکیل جلسه ای که در آن انبوه فرقه چی های اصلی شرکت نداشته اند و در حالیکه حتی از آنها دعوت نشده بود و فقط با شرکت افرادی برگزار شده که اعتقادی به ایده های فرقه و رفیق سید جعفر پیشه وری ندارند و اعلام مصوبات حاضر و آماده شده ای که پیشاپیش از طرف سازمان دهندگان این جلسه تصویب شده  بود، مضحک است. برگزاری این جلسه و ایجاد «فرقۀ  شمارۀ 2» فقط رسوا کنندۀ چند نفری است که مبتکر آن بوده اند.»   

کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان

21 آبان 1398 ــ 12 نوامبر 2019

 

 

Go Back

Comment