header photo

شرکت واحد برای اتوبوس‌هایش معاینه فنی تقلبی می‌گیرد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
شرکت واحد برای اتوبوس‌هایش معاینه فنی تقلبی می‌گیرد

مدیریت شرکت واحد برای اتوبوس هایی که به دلیل نداشتن قطعات، لاستیک و فرسودگی در سطح توقفگاه متوقف مانده اند بصورت تقلبی معاینه فنی می گیرد. بنابر گزارشی از سامانه یک شرکت واحد، اتوبوس هایی که از رده خارج هستند را لاستیک های نو بر رویش می گذارند، کارواش می کنند، برای حفظ ظاهر چراغ هایش را درست می کنند و جالب اینکه حتی برخی از این اتوبوس های از رده خارج ایراد استارت دارند تعمیرکاران آنرا روشن می کنند و اتوبوس از رده خارج را به مرکز معاینه فنی می برند و با روابطی که دارند برای اتوبوسی که ظاهر آن را مرتب کرده اند معاینه فنی می گیرند. گزارش دیگری از سامانه شش شرکت واحد رسیده که مدیریت این سامانه با قرار دادن پلاک اتوبوس های از متوقفی و از رده خارج بر روی اتوبوس های سالم از مرکز معاینه فنی برای اتوبوس از رده خارج معاینه فنی می گیرند.
در هر حال برای اتوبوس های از رده خارج که معاینه فنی گرفته می شود. همچون گذشته اتوبوس از رده خارج در سطح توقفگاه متوقف می ماند. در سامانه یک پس از اخذ برگه معاینه فنی برای اتوبوس از رده خارج دوباره لاستیک های نو را از روی اتوبوس برمی دارند و بر روی اتوبوس از رده خارج دیگری قرار می دهند و به همین روش برای همه اتوبوس های از رده خارج که در هر سامانه حدود هشتاد اتوبوس از رده خارج وجود دارد معاینه فنی گرفته می شود.
البته تعدادی از اتوبوس هایی هم که در خطوط کار می کنند و لاستیک مناسب ندارند به همین روش بر روی آنها لاستیک قرار می دهند و بعد از اخذ برگه معاینه فنی دوباره لاستیک های نو را از روی اتوبوس برمی دارند و برای منافع مالی امنیت مسافران را به خطر می اندازند.
چرا مدیریت شرکت واحد برای اتوبوس های متوقفی و از رده خارج معاینه فنی می گیرد؟ آیا دلیل اخذ معاینه فنی برای این اتوبوس ها، احتمالا بالا بردن آمار اتوبوس های سالم که در حال جابجایی مسافر در خطوط هستند و گرفتن بودجه بیشتر از شهرداری نیست؟ با توجه باینکه مشاهده شده است در بازدیدهایی که در گذشته معاون شهردار تهران و برخی اعضای شورای شهر از شرکت واحد انجام داده اند، مدیریت شرکت واحد اتوبوس هایی متوقفی و از رده خارج که ماه هاست در سطح توقفگاه متوقف بودنده اند با زحمت تعمیرکاران موقتی روشن کرده و به خیابان فرستاده و یا اینکه حتی تعدادی از اتوبوس را بوسیله بکسل به تعمیرگاه برده تا در هنگام بازدید مسئولین در سطح توقفگاه اتوبوس متوقف و از رده خارج وجود نداشته باشد. سوء ظن نسبت به سوء استفاده مالی مدیریت شرکت واحد تقویت می شود.

مسولان شهرداری تهران و شورای شهر تهران که مدیریت شرکت واحد همچنین مدیریت ارشد مراکز معاینه فنی به عهده آنهاست باید پاسخگو باشند.

Go Back

Comment