header photo

گسترش بریکس امپراتوری ایالات متحده رامنزوی می کند!

گسترش بریکس امپراتوری ایالات متحده رامنزوی می کند!

روایت پردازان امپریالیستی می خواهند ثابت کنند که گسترش بریکس به معنای از دست دادن سلطه ایالات متحده نیست. آنان اعضای این گروه را به دلیل ناهمگونی درونی مستعد همپاشی می دانند و در گسترش بریکس بیش از حد مردداند. این بخش از انواع مدیران، به ذهن شان می رسد که پیش گویی کنند تا در چالشهای موثر بر امپراتوری شکاف ایجاد شود. داستان‌ها برای تضعیف روحیه حامیان ضد امپریالیستی طراحی می شود، حتی اگر نمایندگانی داشته باشند واقعگرا نیستند.

آرمانخواهان ضد امپریالیست گسترش بریکس را تاثیرگذارمی دانند. محققانی درحال بررسی موانع هستند. ما باید انتظارات خود را واقع بینانه کنیم.  این همان چیزی است که «ایواسمیت» با تفسیر در مورد آخرین نشست بریکس (22و24 اوگوست 2023) به ما کمک کرده است. اسمیت می نویسد بسیاری از اعضای این گروه با تهدید در جنگ هیبریدی هنوزمایل به پذیرش کامل نیستند. با این حال، آنچه درست است، تصمیمات محتاطانه صرفاً برای حرکت دراز مدت با هزینه کمتر. افرادی نیز درمورد موفقیت بریکس در پاسخ گزارش اسمیت تردید داشتند.

برخی کشورها با موضوع جنگ اوکراین تلاش می کنند مسیر گفتگو را تغییر دهند.  ما ازروحیه نشست ژوهانسبورگ خبرمی دهیم. رهبران دراینجا با روحیه خوب وتلاش و آگاه بودند کشورهایی در برابر حرکت چند قطبی جهان ایستاده اند. آنها گسترش بریکس را نادرست و مبهم می‌ دانند. آنها تلاش کرده اند تا این نشست به عقب برگردانده شود. انسان ها در انگیزه باقی می مانند. با تعهد پیش می روند. تغییرتکتونیکی، حرکت به سوی جهان چند قطبی اجتناب ناپذیراست. پیمان بریکس در دستان خوبی قرار دارد و جهان به گذشته فوریه 2022 بازنمی گردد.

 مانع حرکت تکاملی نمی توان شد مگراینکه راهی برای معکوس کردن به سمت چند قطبی یافت. روسیه به تسریع چند قطبی کمک می کند. بنابراین راه حل ایالات متحده جبهه جنگ فراتر از اوکراین است. اما مورد حمایت جهانیان نیست. چین امروز برای مردم مستعمره سابق درخروج از سلطه ایالات متحده  ازدست آوردهایی برخورداراست .همانطور که کشورهایی با درآغوش گرفتن یوان به جمع نزدیک می شوند. در این مرحله گذار ایالات متحده با حملات ترورستی و اقتصادی می تواند مانع پیشرفت شود. اما تاثیر آن ناچیز است و انتقال به دنیای پسا آمپریالیسم سرعت بیشتری خواهد گرفت.

بلند پروازی جنگ سرد بزرگ که از فوریه 2022 تشدید شد موقتی است. حرکت بعدی افول هژمونی است. نشست اخیر بریکس"2023" و لحظات تصمیم گیری جدید آن بستگی به دوره‌ حل تضادها- فروپاشی و یا ماندگاری است. ایده‌آل امپراتور حذف روسیه، چین و ایران .... است. امروز تضاد ها آشکارتر می شود اوراسیا  برای پیروزی رقابت می کند. کشورهای بریکس به این رقابت ادامه می دهند. هچنان جی7  درجنگ اقتصادی با روسیه در حال تثبیت موقعیت خود است این هم واقعیت دیگری است.

 امپراتوری ایالات متحده وظیفه غیرممکنی را در استراتژی خود قرار داده است. این وظیفه نجات  انحصارهای سرمایه داری است. ساختاری که مدت ها دربحران است و قادر به بازگرد به شرایط سابق نیست. سرمایه انحصاری برای بدست گیری بازارهای جدید تلاش می کند. تصمیم‌ واشنگتن برای انجام کودتا در اوکراین و استفاده از هم پیمانان برای دامن زدن به درگیری و تحریم ها با خرید زمان، تشدید جنگ فرسایشی برای بی ثبات سازی روسیه و چین نتیجه معکوس داد. کشورهای اروپایی درحال بحران هستند. واشنگتن اگرجنگ را آغاز نمی کرد آلمان در کنار روسیه و چین به حل معضل بحران می رسید. اروپا نیاز به تقویت روابط اقتصادی و سرعت بخشیدن به پروژه‌های زیربنایی  دارد اما نتوانستند سهمی درحل بحران داشته باشند.

 واشنگتن برای کسب هژمونی درحال تخریب  طرح کمربندی است وآنچه درتوان داشت انجام داد. اکنون به سادگی نمی توان زیرساخت های چین را که مربوط به همه شرکای اقتصادی است تخریب کرد. همانطور که اسمیت  درتحقیقات خود تاکید می کند، "واشنگتن نمی تواند به یکباره همه متحدان خود را زیر فشار قرار دهد و برای سرپیچی، همه را مجازات کند. بی ثبات سازی بی خردی است... بدیهی است سرمایه انحصاری این کار را برای حفظ الیگارشی انجام دهد". این نیز آغاز دیگری برای افول امپراتوری است.

با توجه به این واقعیت، گزینه سرمایه داری انحصاری درحال کاهش خواهد بود. همانطورکه درفروپاشی اقتصادی آمریکا مشهود است، این رشد زدایی تنها با سیاست عملی است که با نهادهای حاکم و رهبران سیاسی همسویی می کنند. آنها می توانند بگویند درحال رشد هستند. ولی سوق دادن جامعه به سمت حاشیه از طریق تورم و ریاضت که ناشی از جنگ است؛ زیرساخت ها بیشتر تخریب می شود. به مشاغل و مردم هم اجازه نمی دهند در ثروتی که با ماشین تولید می کنند سهیم باشند. این هم نمونه سیاست زدایی است.

جناح "چپ"  محیط زیست طبقه حاکم درمرحله بعدی این جنگ علیه رفاه اجتماعی است و رابطه تنگاتنگ با جنگ سرد جدید دارد. بایدن برای ادای سوگند آماده شد، جان کری فرستاده ویژه او در امور محیط زیست "آب و هوا" شروع به کارزار ترویج نظامیگری به عنوان «راه حل» برای گرمایش جهان کرد. هدف واقعی در پشت این کار زار به منظور رقابت با چین است.  پروژه ایالات متحده با هزینه قطع سرمایه های اجتماعی به طور فزاینده ای جلوی نیازها را گرفت.

هاوایی بدون کمک در آتش بحران آب و هوا و درتشدید شرایط محیط زیست قراردارد. می بینیم بایدن همچنان به دادن مبالغ نامعقول به اوکراین ادامه می دهد، این به معنای واقعی «بازنشانی»  دولت بایدن و نخبگان قدرت هم پیمانان او درمجمع اقتصاد جهان است که به همه توصیه می کند.

بخش دیگر فراگیری جنگ است که امپراتوری قصد دارد به راه بیاندازد:

 درحال حاضرجنگ علیه مردم ما ادامه دارد.عمدتاً شامل وادار کردن به ریاضت است. مردم ما از بحران‌ سرمایه داری رنج می‌برند کشته می دهند. تضاد طبقاتی ما تشدید می شود. حملات علیه  مخالفان وسرکوب سازمان هایی که تهدیدی علیه سرمایه داری انحصاری شده اند بیشترمی شود، این یگانه راهی است که طبقه حاکم انتخاب کرده است.

  درجنبش ضد امپریالیستی اگر بتوانیم عملیات خود را دراین بحبوحه گسترش دهیم، می‌توانیم زوال امپراتوری را تسریع کنیم. در این مرحله تاثیر گذار، باید انگیزه‌ ضد امپریالیستی را در میان کارگران پرورش دهیم. عملیات جنگی امپراتوری را غیر قابل دفاع سازیم. مؤثرترین آن ادامه احیای دوران مبارزه که برای سوسیالیست ها هدف نهایی است. بدین وسیله به اعضای بریکس امکان می دهد تا مسیرخود را از کنترل امپراتوری ایالات متحده جدا سازند.

برگرفته ازسایت حزب کمونیست ایالات متحده

م . چابکی: 12شهریور1402 برابر با2023.09.03

https://dailyworkerusa.com/brics-expansion-has-further-isolated-the-u-s-empire-provoked-our-ruling-class-to-react-with-desperation/?fbclid=IwAR0fgXf0campOIACNihW1Nubw5jwYtbzE40FwdigKgO6159uJFbgVDTZUJQ

Go Back

Comment